Fakultet Istaknuto

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

prepisivanje

Prepisivanje, pomaganje drugima na ispitu, falsifikovanje, neprimerno ponašanje su samo neke od stvari koje su definisane kao teže povrede u novom pravilniku našeg fakulteta.

Nedavno je na sednici Saveta fakulteta (28.2.2017. godine) usvojen Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin” koji želimo da vam približimo, kako biste bili bolje upoznati sa istim.

Ceo tekst pravilnika možete preuzeti sa liste dokumenata na sajtu fakulteta ili ovde (.doc).

Šta se uređuje pravilnikom, stoji u članu 1:

Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata uređuje se disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti studenata, disciplinski organi, mere i povrede obaveza studenata Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Povrede mogu biti lakše i teže.

U lakše povrede spadaju:

“1. Nedoličan odnos prema nastavnicima, saradnicima, drugim zaposlenima i studentima,
2. Ometanje nastave, vežbi, ispita i drugih oblika rada na fakultetu,
3. dovođenje u zabludu nastavnika i saradnika , zaposlenih na fakultetu u nameri da se ostvari neko pravo ili imovinska korist,
4. Oštećenja imovine fakulteta u manjem obimu (do 10.000,00 din.) ili nesavestan odnos prema imovini fakulteta.
5. Nedolično ponašanje na javnim mestima koje narušava ugled i dostojanstvo studenta,
6. Nepoštovanje kućnog reda na fakultetu.”

U teže povrede spadaju:

“1. Prepravke ili dopisivanja podataka u ispravi, dokumentu ili evidenciji koju izdaje, odnosno vodi fakultet ili falsifikovanje istih,
2. Korišćenje nedozvolјenih pomoćnih sredstava na ispitu (puškice, mobilni telefoni sa i bez slušalica, silikonska bubica, džepni personalni računar i sl.) i davanje pomoći drugim studentima u toku ispita i prepisivanje,
3. Angažovanje drugog lica da umesto studenta polaže ispit,
4. Krađa ili  uništavanje i oštećenje imovine fakulteta, zaposlenih ili studenata,
5. Izazivanje tuče i nereda na fakultetu, nasilno ponašanje, fizički i verbalni napadi ili stavlјanje u izgled primena sile u odnosu na zaposlene i studente,
6. Upotreba alkohola i dolazak na fakultet u alkoholisanom stanju ili narkotičkih sredstava,
7. Političko, stranačko i versko delovanje,
8. Zlonamerno ometanje zaposlenih u izvođenju nastave, ispita i drugih poslova na fakultetu,
9. Vređanje ili kleveta zaposlenih na fakultetu i studenata,
10. Namerno dovođenje u zabludu zaposlenih na fakultetu ili organa fakulteta u nameri da se ostvare prava i pogodnosti ili imovinska korist,
11. Iznošenje i pronošenje , putem sredstava javnog informisanja i na javnim skupovima, neistinitih tvrdnji kojima se nanosi šteta ugledu fakulteta,
12. Izvršenje krivičnog dela ili prekršaja koja studenta čini nepodobnim za studiranje,
13. Podnošenje delimičnih ili potpunih plagijata (naročito radova prethodno ocenjenih na istom ili drugom fakultetu ili univerzitetu) u okviru domaćih zadataka, seminarskih,laboratorijskih vežbi,projekata ili drugih ispitnih ili predispitnih obaveza, kao i završnih radova,
14. Težom povredom smatra se tri ili više puta ponovlјena lakša povreda.”

Za lakše povrede studentu se mogu izreći opomena ili ukor, a teže povrede studentu se mogu izreći strogi ukor ili isključenje sa fakulteta u trajanju do jedne godine.

Postoji prvostepeni i drugostepeni disciplinski postupak. Prvostepeni postupak vodi dekan, a može imenovati i disciplinsku komisiju, koja se sastoji od tri člana: dva člana iz reda zaposlenih i jedan iz reda studenata. Drugostepeni postupak vodi Savet fakulteta koji donosi konačnu odluku.

Slika: coursehelp911.com

O autoru

Mirko Mijajlović

Mirko Mijajlović